Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), registrované pod jménem Denisa Nováková, se sídlem Janov 54, 39201 Soběslav, Česká republika, identifikační číslo: 06018904, daňové identifikační číslo: CZ06018904, zapsaná v Živnostenském rejstřík Soběslav, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.steigerwaldova.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní stránky”).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1 objednávané službě,

2.2.2 způsobu úhrady kupní ceny služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4 Při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7 Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.8 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.9 Prodávající není plátce DPH. Prodávající je plátcem DPH pouze pro přeshraniční transakce. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH v případech, kdy tak stanoví zákon. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.

2.10 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na e‑mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen. Výjimkou je případ odstoupení kupujícího od smlouvy, ve kterém prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.11 Prodávající neručí za řádné fungování e‑mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e‑mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e‑mailové schránce či doručení e‑mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e‑mailu.

2.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 312887261/0300, vedený Denisou Novákovou (dále jen „účet prodávajícího“), on-line platební kartou a on-line bankovním převodem.

3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.10. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3.3 Prodávající požaduje po kupujícím uhrazení celé kupní ceny formou bezhotovostní platby, která je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. PODMÍNKY TERAPIE A KOUČOVÁNÍ

4.1 Sezení budou během období probíhat on-line, nebo osobně.

4.2 Čas sezení – oznámení o změně času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a kouč má nárok na odměnu v plné výši. Pokud klient zruší více než 3 sezení během období, je kouč oprávněn koučovací dohodu vypovědět za podmínek uvedených níže k bodu „4.14. Ukončení dohody“. Klient je povinen započít čerpání zakoupených služeb do 3 měsíců od provedení platby, jinak nárok na čerpání propadá bez nároku na náhradu.

4.3 Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně, nebo on-line. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může kouč rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

4.4 Délka koučovacího a terapeutického období – délka terapeutického a koučovací období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série potřebného počtu sezení. Délka terapeutického a koučovacího období je omezena počtem objednaných sezení x 7 dní. Předpokládá se uskutečnění jednoho sezení týdně.

4.5 Závazek terapeuta a kouče – terapeut a kouč se zavazuje uskutečnit terapeutické a koučovací sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude terapeut a kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako terapeut a kouč naplňovat smysl této dohody. Pokud terapeut a kouč nebude schopen během období plnit své závazky dle této dohody, je povinen zajistit terapeutické a koučovací služby v dohodnuté kvalitě a rozsahu třetí osobou rovněž kvalifikovaným terapeutem nebo koučem.

4.6 Odbornost terapeuta a kouče – kouč prohlašuje, že absolvoval výcvik kouče dle standardu ICF.

4.7 Příprava sezení – klient je povinen provést všechny akce a úkoly, na kterých se spolu na terapeutických a koučovacích sezeních s terapeutem a koučem dohodne. Pokud klient nebude schopen, nebo nebude moci tyto akce či úkoly splnit, je povinen o tom terapeuta a kouče neprodleně uvědomit. Pokud klient bezdůvodně odmítne provádět tyto akce či úkoly, je terapeut a kouč oprávněn tuto dohodu ukončit výpovědí za podmínek uvedených níže v bodě „4.14. Ukončení dohody“.

4.8 Koučovací a terapeutické metody – Koučovací a terapeutické sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení a, bude-li to nutné, je klient povinen podniknout kroky k včasnému přesunutí sezení, pokud se necítí dostatečně dobře na pokračování dle podmínek v bodě „4.2. Čas sezení“.

4.9 Odpovědnost – Kouč a terapeut v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího a terapeutického sezení. Klient bere na vědomí, že koučování a terapie může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování a terapii podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučovi a terapeutovi vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním a terapií, je klient povinen uhradit koučovi veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.10 Záruky – Kouč a terapeut neposkytuje žádné záruky, že koučovací a terapeutické metody sezení budou fungovat v rámci tohoto sezení. Výsledky sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč a terapeut v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích a terapeutických služeb neodpovídá.

4.11 Práva duševního vlastnictví – Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály”). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient koučovi a terapeutovi za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

4.12 Důvěrný materiál – V rámci tohoto koučování a terapie klient poskytne koučovi a terapii osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Kouč a terapeut je povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

4.13 Kouč a terapeut je nezávislý dodavatel – Činnosti podle této dohody poskytuje kouč a terapeut samostatně, osobně, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně, a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

4.14 Ukončení dohody – kouč a terapeut je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:

  • Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 5ti pracovních dní ode dne, kdy kouč a terapeut klientovi oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku,
  • Klient nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava,
  • Platba za koučování a terapii nebude před zahájením prvního sezení připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak

Klient je oprávněn dohodu vypovědět v případech uvedených v bodech i. a ii. analogicky. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě. Postup při ukončení dohody – Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody z důvodů na straně klienta, je klient povinen uhradit koučovi a terapeutovi odměnu v plné výši i za sezení, která neproběhla. Pokud dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně kouče a terapeuta, nebo vzájemnou dohodou, uhradí klient odměnu za sezení, která proběhla do dne ukončení dohody. Při ukončení dohody není kouč a terapeut dále odpovědný za sezení.

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

5.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

5.4 Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba, kterou poskytuje:

6.1.1 má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby,

6.1.2 se služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

6.1.3 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho e‑mailové adrese. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

7.3 Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručované elektronickou poštou kupujícímu. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a kupující může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kupujícího: …………………………………………..

7.4 Bez souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami www………………………….., které obsahují souhlas se zpracováním osobních údajů a se zpracováním a nakládání s veškerými poskytnutými podklady není možné odeslat objednávku a uzavřít platnou smlouvu.

7.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce a poskytnutí podkladů provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje, včetně veškeré korespondence a příloh prodávajícího nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám a jsou považované za důvěrné.

7.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

7.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.9 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů nebo nakládá či zpracovává poskytnuté podklady a informace v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.9.1 požádat prodávajícího o vysvětlení,

7.9.2 požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

7.10 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.11 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup služeb na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je právem kupujícího cookies odmítnout.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Janov 54, 39201 Soběslav, adresa elektronické pošty:…………………………., telefon: 777 026 263.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. května 2023.